Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Amennyiben Ön regisztrálni kíván a www.mountainbuilder.hu internetes felületre, majd a
későbbiekben igénybe venni szolgáltatásainkat (elsősorban vásárlás és megrendelés céljából), az esetben
kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF). Az Ön
regisztrációja csak az ÁSZF elfogadása után lesz érvényes. Ön regisztrációjával egyidejűleg nyilatkozik
arról, hogy az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentum minden pontjával egyetért, és
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
www.mountainbuilder.hu webáruház
Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szabó Krisztián egyéni vállalkozó (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által nyújtott online kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
Megrendelő (a továbbiakban: Vásárló) kötelezettségeit és jogait tartalmazza (együttesen: Felek). Az ÁSZF
minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.mountainbuilder.hu (a továbbiakban:
weboldal) internetes oldalon keresztül történik.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén
a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
1. Irányadó jog
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről. (Ezen fogyasztóvédelmi előírások alapján a Vásárló
akkor minősül fogyasztónak, ha a terméket a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó
szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek
fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket.)
 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet – a távollevők között kötött szerződésekről
 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve – a fogyasztók jogairól
 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar
jogszabályok és hatósági előírások az irányadóak.
2. A szerződő felek
Az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó szerződés a következő Feleket érinti:
2.1. Szolgáltató
Cégnév: Szabó Krisztián egyéni vállalkozó
Székhely: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 66.
Képviselő/ kapcsolattartó: Szabó Krisztián
Mobiltelefonszám: +3620/432-09-03
E-mail cím: info@mountainbuilder.hu
Weboldal: www.mountainbuilder.hu
Nyilvántartási szám: 58465817
Adószám: 48182236-1-22
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Pénzforgalmi számla száma: 10402427-50527085-52501003 HUF

2.2. Vásárló
A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló, mint természetes vagy jogi személy, aki
a www.mountainbuilder.hu webáruházának szolgáltatásait igénybe veszi, a fent említett internetes felületen
szolgáltatást, árut rendel, vásárol. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket kizárólag
az interneten keresztül megrendelő Vásárlói részére biztosítson.
3. Általános tudnivalók: a szerződés tárgya, nyelve, hatálya és létrejötte
3.1. A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés kizárólag csak elektronikus formában kerül
megkötésre, iktatásra a továbbiakban nem kerül sor, nem kereshető vissza. (Az Általános Szerződési
Feltételek a Szolgáltató honlapján bármikor újra elérhetőek, illetve PDF formátumban letölthetőek.)
3.2. A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés tárgyát a mountainbuilder.hu webáruház internetes
felületein megjelölt szolgáltatások, termékek képezik. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az
egyes termékeknél a Szolgáltató minden esetben feltünteti. A termék (áru) megrendelése a szerződés
megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának
megérkezésével jön létre.
3.3. A szerződés létrejöttének előfeltétele a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása. A
webáruház-szolgáltatás igénybevétele – azaz megrendelés – az Általános Szerződési Feltételek, valamint a
benne foglalt Adatvédelmi Nyilatkozat, elfogadásának minősül.
3.4. A szerződés nyelve kizárólag magyar.
3.5. Az ÁSZF tartalma kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet Szolgáltató
a Vásárlónak nyújt a www.mountainbuilder.hu weboldalon keresztül, továbbá a weboldal minden egyes
szegmensére.
3.6. Az ÁSZF-t tartalmazó dokumentum határozatlan időre jön létre a Felek között, mely jelen dokumentum
közzétételével lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig érvényben marad, míg a Szolgáltató azt vissza nem vonja,
esetleg módosítja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-t részben vagy egészben bármikor
módosítsa.
3.7. Állandó, kiemelt Vásárlók (partnerek) esetében lehetőség van az ÁSZF-től eltérő feltételek biztosítására.
Minden ilyen esetben az egyedi megállapodásban rögzítettek az irányadóak.
3.8. A Szolgáltató által nyújtott webáruház-szolgáltatás Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak
minősül. Minden Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem
lehetséges.
3.9. Az Általános Szerződési Feltételek nem utalnak egyetlen magatartási kódexre sem.
4. Regisztráció
4.1. A Szolgáltató weboldalán regisztráció nélkül is lehetőség van a termékek között „böngészni” és keresni.
A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött, „vendégként” is van rá lehetőség. A regisztráció, valamint
az érvényes rendelés leadás előfeltétele az ÁSZF elfogadása.
4.2. A Vásárló az adott internetes felületen (www.mountainbuilder.hu) történő regisztrációjával kijelenti,
hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az
Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az
adatok tárolására, archiválására, és kezelésére az Unas Online Kft-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas
kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan
tárolja.
4.3. A Vásárlónak a Regisztráció menüpont alatt a következő valós adatokat kell megadnia a sikeres
regisztráció érdekében:
- FELHASZNÁLÓI ADATOK
 E-mail cím (felhasználói belépéshez)
 Jelszó
 Kapcsolattartó adatok
 Számlázási adatok

4.4. Rendeléshez szükséges további adatok:
 Szállítási adatok (Telefonszám, Irányítószám, Település, Cím), ha nem egyezik meg a számlázási
adatokkal.
4.5. A fent említett „további adatok” kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.
4.6. A weboldalon korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után az „A fiókom” menüpont
alatt van lehetőség, amely a már folyamatban lévő megrendelések adatait is érintheti.
4.7. Nem módosítható adatoknak minősülnek: e-mail cím és felhasználónév.
4.8. Elfelejtett jelszó esetén a megadott e-mail címre a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárlónak, amely
tartalmaz egy ideiglenes jelszót. Ezt a számítógép által generált jelszót bejelentkezés után célszerű
megváltoztatni.
4.9. A pontatlanul, helytelenül megadott adatok miatti esetleges késedelemért, károkért és hibákért a
Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
5. Megrendelés a webáruházban
A webáruház-szolgáltatás igénybevétele – azaz vásárlás, megrendelés lebonyolítása az internetes webáruház
oldalain – távollévők között, írásban kötött szerződésnek minősül a 17/1999 (II.5) Kormányrendelet alapján.
A leadott rendeléseket a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul (legkésőbb 48 órán belül – ajánlati kötöttség
ideje) visszaigazolja. Amennyiben a Vásárló nem kap e-mail értesítést, kérjük keresse fel a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatát.
5.1. A Vásárló a termékek jellemzőit, tulajdonságait az adott áru adatlapjára kattintva találja meg, képpel
(képekkel) együtt. A képek csak illusztrációk, a valóságban eltérhetnek a képen megjelenített terméktől. A
Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban
nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
5.2. Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni, az adott termék adatlapján található Kosárba gombra
kattintva kezdeményezheti az áru megvásárlását. A termék mennyiségét a Kosárban tetszés szerint
megváltoztathatja. Az alapértelmezés – 1 db/egység
5.3. A Kosárba helyezés nem egyenértékű a megrendelés leadásával. A megrendelés mindaddig nem kerül
feldolgozásra, míg a megrendelőlap hiánytalanul nincs kitöltve.
5.4. Kosár tartalmára kattintva megtekinthetőek a kiválasztott termékek. Vásárló a megrendelés
véglegesítése előtt módosíthatja vagy törölheti kosarából a megrendelendő termékeket.
5.5. A megrendelés véglegesítéséhez a Kosárban található termékek alatt levő „Megrendelés” gombra kell
kattintani, ahol lehetőség van az szállítási adatok ellenőrzésére, módosítására, – vagy ha ezt a Vásárló
korábban nem tette meg, – az adatok beírására. Ezt követően a tovább nyomógombra kattintva kell
kiválasztani a fizetés és az átvétel módját is. Ezután a „Tovább” gombra kattintva ellenőrizhetőek az adatok
és a megvásárolni kívánt termékek, majd a „Megrendel” gombra kattintva a Vásárló véglegesítheti a
rendelését.
6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

6.1. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-
mail útján legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja a Vásárló részére. E visszaigazoló e-mail tartalmazza

az Vásárló által megadott személyes és szállítási adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés időpontját, a
megrendelt termékeket (mindezeknek a mennyiségét, árát stb.), a szállítási költséget és a fizetendő
végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Vásárlót arról, hogy a megrendelése
megérkezett a Szolgáltatóhoz.
6.2. E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és
e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.
6.3. A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az
Vásárlót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítási időpontról. Érvényes
szerződés a felek között ekkor jön létre.
6.4. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 2 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az
elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

6.5. Ha a Vásárló rendelésének elküldése után hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok
tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
7. Árszabás
7.1. Az áru(k) vételára minden esetben az adott termék(ek) adatlapján feltüntetett összeg, melynél a piros
szín a bruttó árat jelöli, amely az általános forgalmi adót (ÁFA) már tartalmazza. Ez alól kivételt képezhetnek
a külön megjelölt termékek.
7.2. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költséget, mely minden esetben a Vásárlót terheli.
7.3. A Szolgáltató fenntartja a termékek árváltoztatásának a jogát. Az ármódosítás a weboldalon történő
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Kivéve: amennyiben a Szolgáltató a termék(ek) Vásárló általi
megrendelése után él az árváltoztatás jogával, abban az esetben a Szolgáltató e-mail-ben vagy telefonon
értesíti a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ilyen esetekben érvénytelennek tekinti,
felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a Megrendelőnek (Vásárlónak) joga van
elállni a vásárlási szándékától.
7.4. Amennyiben technikai hibából kifolyólag hibás ár kerül a weboldal felületére, a megrendelést a
Szolgáltató érvénytelennek tekinti, abban az esetben is, ha a Szolgáltató az érvénytelen megrendelésről
időközben automatikus visszaigazolást küldött.
8. Szállítási és fizetési feltételek
8.1. Fizetési módok
 Utánvételes formában, ami az áru átvételekor a szállító részére
 Bankkártyás fizetéssel online, a szállítás előtt
 A szolgáltató bankszámlájára való közvetlen átutalással szállítás előtt.
Amennyiben további kérdése merülne fel a szállítással kapcsolatban, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunk felé,
ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
8.2. Szállítási módok
Kérjük a csomagot feltétlenül kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjen megvizsgálni. Esetlegesen a termékeken
észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
 FoxPost csomagautomata,
 FoxPost házhozszállítás,
 Packeta csomagautomata,
 Packeta házhozszállítás,
 Kiszállítás Pécs területén a Szolgáltató által.
A szállítási módok közül a rendelés véglegesítésekor tud választani a Vásárló.
Szállítási díjaink:
 FoxPost csomagautomata: 990 Ft
 Foxpost házhozszállítás: 1290 Ft
 Packeta csomagautomata: 990 Ft
 Packeta házhozszállítás: 1290 Ft
 Kiszállítás Pécs területén a Szolgáltató által (16:00-ig leadott rendelések esetén): 990 Ft
Utánvét és csomagolási díjat nem számolunk fel.
12.500 (tizenkettőezer-ötszáz) forint értékű megrendelés felett a kiszállítás vásárlóink számára
ingyenes!
A számlázási cím mellett külön szállítási címet is lehetősége van megadni, ennek megfelelően változtatható,
hogy otthonába vagy munkahelyére, esetleg egy másik címre kéri az aktuális megrendelés szállítását.

A megrendelt termékeket FoxPost és a Packeta futárszolgálat segítségével juttatjuk el az Ön által megadott
címre, melyet akár már a feladás másnapján megkaphat. Kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol
8 és 17 óra között át tudja venni a csomagot.
Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a kiszállítással kapcsolatban, kérjük, mindenképpen jelezze
felénk.
Szállítási határidők
Készleten lévő termékeinket 2–4 munkanapon belül szállítjuk!
Ha ettől hosszabb szállítási időre számíthatunk, ügyfélszolgálatunk telefonon, vagy e-mailben értesíti Önt a
hosszabb szállítási időről.
Ennek okai lehetnek a következőek:
 Magyarországon a gyártónál vagy importőrnél nincs készleten (Mivel termékeink egy része külföldi
raktárakból érkezik, ezért néha előfordulhatnak csúszások vagy időszakos készlethiányok. Ilyenkor
minden esetben egyeztetünk a szállítás várható időtartamáról).
 Kifutó vagy új termék esetén hiány léphet fel.
9. Elállási jog feltételei és gyakorlása
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényének értelmében e pontban foglaltak kizárólag arra a
Vásárlóra vonatkoznak (továbbiakban: Fogyasztó), aki a terméket a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy
üzleti tevékenységi körén kívül eljáró természetes személyként rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó
szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek
fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket.
9.1. Mindezek értelmében, ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, az áru kézhezvételéhez számított tizennégy
naptári napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat – részletesen: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. A Fogyasztó elállási jogát a szerződés
létrejöttének napjától egészen az áru megérkezéséig is gyakorolhatja.
9.2. A Fogyasztó elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék
adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa kijelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 naptári – azaz tizennégy – napon belül
gyakorolhatja.
9.3. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, ha a Fogyasztó egyedi, személyre szabott, előre nem gyártott
terméket rendel.
9.4. A Fogyasztó elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles (e-mailben scannelt formában vagy
írásban, postán ajánlott küldeményként) eljuttatni a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben leírt, 3.1. pontban
található címre. A Fogyasztó határidőn belül gyakorolja elállási jogát, ha tizennégy napon belül elküldi elállási
nyilatkozatát a Szolgáltatónak. A Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának a megérkezését.
9.5. A Fogyasztó köteles a terméket az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszajuttatni a
Szolgáltató részére 3.1. pontban található címre. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő
költségeket a Fogyasztó viseli. A visszaküldés határideje betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a határidő
letelte előtt elküldi az árut (pl. Futárszolgálatnak átadja, vagy Postán feladja).
9.6. A Fogyasztó felelős a termék tulajdonságainak, működésének és jellegének meghatározásához
szükséges használatot meghaladó használat miatti értékcsökkenésért.
9.7. A Szolgáltató a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget az elállás közlését, valamint a termék
visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríti. A Szolgáltató a visszatérítendő összeget a
Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a Fogyasztót semmiféle
többletköltség nem terheli.

10. Kellékszavatosság, Termékszavatosság
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
két hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél
rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek
vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja,
hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány
és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája
jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.)
Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható
módon a piaci ingadozásától függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak
meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a
fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-
kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés

esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is
következtek be:
 Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozz a mountanbuilder.hu
akadálytalan működését és a vásárlást.
 Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg
bármilyen adat elvesztése.
 Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt,
ami a mountainbuilder.hu-hoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős az mountainbuilder.hu-hoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért.
A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel
kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás mountainbuilder.hu
webáruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.
A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy az áruházat, bármikor,
értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a
Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.
A Szolgáltató az ajánlatában rögzített szállítási határidőt betartja, ha az általa vállaltak szerint a megrendelt
terméket igazolhatóan futárnak/postának Vevőnek címezve kézbesítés céljából feladta. A Szolgáltató nem
felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, amely a futárcég késedelmes, vagy hanyag szállításából ered, és
amely a szállítási határidő be nem tartását vagy az áru károsodását/sérülését okozza.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a mountainbuilder.hu-n.
Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
A fenti módosítások a már elfogadott ajánlatokat és létrejött szerződéseket nem érintik azok kizárólag a még
el nem fogadott ajánlatokra a jövőre nézve irányadók.
A Szolgáltató szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével
próbálkozik. Azonban a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely
résztvevő rovására történt csalás miatt.
Személyes adatok: A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos
szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár
az összes általa megadott információt.
A Szolgáltató a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében tárolja. Külön rendelkezésed hiányában a megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat
akcióiról és újdonságairól.
10.1 Megrendelés korlátozása
Amennyiben a vásárló az általa megrendelt áru átvételét visszautasítja, vagy a részére történő kézbesítés saját
hibájából adódóan meghiúsul, az vállalkozásunknak anyagi kárt okoz. Ezen okból kifolyólag a későbbiekben
nem áll módunkban kiszolgálni az adott magánszemélyt, vagy vállalkozást, amíg meg nem téríti az okozott
kárt (pl. szállítási díj, ügyintézési költség). Megrendelési korlátozás alá eshet továbbá a vásárlás, vagy
ügyintézés során tanúsított obszcén, trágár, fenyegető viselkedés is. A korlátozott ügyfél újabb megrendelését
előzetes értesítés nélkül törölhetjük.
Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató álláspontjával, felkeresheti a Baranya Megyei Békéltető
Testületet. Az eljárással kapcsolatos további információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
(www.nfh.hu) vagy a Baranya Megyei Békéltető Testület weboldalán találhatóak meg.
A Baranya Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Név: Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 vagy +36 20/283-3422
E-mail: bekelteto@pbkik.hu
Web: www.pecsikamara.hu
A Szolgáltató a fentiekben felsorolt adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek bizonyítása
érdekében tárolja.
A zökkenőmentes kiszállítás érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Futárszolgálat
rendelkezésére:

 Átvevő (Megrendelő) neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási cím
 Megrendelés időpontja, megrendelés száma, megrendelés tételei, fizetés módja, utánvét esetén a
megrendelés összege a szállítási díjjal együtt
Mindezen adatokat a kiszállítást végző Futárszolgálat köteles bizalmasan kezeli, a kézbesítést követően pedig
visszaszolgáltatni a Szolgáltató részére.
A Vásárló adatait a Szolgáltató írásban vagy elektronikus formában történő kérésre bemutatja, módosítja vagy
törli. Kivételt képeznek a számlák tőpéldányai, melyek megőrzésére a Számviteli törvény kötelezi a
Szolgáltatót.
A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a www.mountanbuilder.hu weboldalon elhelyezett, idegen
weboldalakra irányító linkekről és bannerekről elérhető weboldalak tartalmáért, adatkezelési magatartásáért.

Adatkezelési tájékoztató
adatvédelmi

Adatkezelési nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató
a Szabó Krisztián egyéni vállalkozó mountainbuilder.hu felületen keresztül végzett adatkezeléseihez.
Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban:
GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján az MNM Group Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen
tájékoztatást adja az Ön, mint az Adatkezelő által személyes adatkezelés szerinti érintett számára.
1.) Az Adatkezelő adatai
Név: Szabó Krisztián egyéni vállalkozó
Székhely: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 66.
Nyilvántartási szám: 58465817
Adószám: 48182236-1-22
Levelezési cím: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 66.
E-mail cím: info@mountainbuilder.hu
Telefonszám: +3620/432-09-03
2.) Az adatkezelési tevékenység
2.1.) Webshop regisztráció
A kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.
Az adatkezelés célja: A webshopon regisztrált személyek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése,
a webshop regisztrációval járó funkciók biztosítása (a megrendelési folyamat idejének lerövidítése, korábban
megrendelt áruk újrarendelése, korábbi rendelések megtekintése), a vásárlók hatékony tájékoztatása a
vásárlási lehetőségekről, kedvezmények érvényesítése, a jelszó kezelése (regisztráció megerősítése, jelszó
megváltoztatása, elfelejtett jelszó cseréje).
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Személyes adatok
rendelkezésre állása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a webshop regisztráció törléséig,
de legkésőbb az utolsó használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított 3 évig (inaktivitási
idő) kezeli. Az Adatkezelő az inaktivitási idő eltelte után haladéktalanul törli a regisztráció során tudomására
jutott személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását személyes
adatai kezeléséhez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme
esetén, legkésőbb a kérelem elintézésére fennálló határidő végén.
Címzett, adatfeldolgozó, harmadik fél: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait további címzetteknek,
adatfeldolgozóknak és harmadik félnek nem adja ki.
2.2.) Webshopon keresztül történő vásárlás regisztráció nélkül
A kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.
Az adatkezelés célja: A webáruházon keresztül történő vásárlás során a vásárlók nyilvántartása, egymástól
való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Személyes adatok
rendelkezésre állása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.
Az adatkezelés időtartama: A számlakiállításhoz szükséges adatokon (név, szállítási cím) felüli adatokat az
Adatkezelő a vásárlást követő 14 napig kezeli.
Címzett, adatfeldolgozó, harmadik fél: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait további címzetteknek,
adatfeldolgozóknak és harmadik félnek nem adja ki.
2.3.) A Szerződés megkötése (megrendelés leadása, feldolgozása)
A kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám,
telefonszám.
Az adatkezelés célja: A szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek megismerése,
annak elfogadásáról szóló nyilatkozat küldése megerősítő e-mail formájában.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A személyes adat
szolgáltatása a szerződéskötéshez szükséges. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő
vásárlás nem kezdeményezhető.
Az adatkezelés időtartama: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk)
szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.
Címzett, adatfeldolgozó, harmadik fél: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait további címzetteknek,
adatfeldolgozóknak és harmadik félnek nem adja ki.
2.4.) Szerződés teljesítése
2.4.1.) Szállítás
A kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám,
telefonszám, megrendelés szám. Utánvétes fizetési mód választása esetén továbbá a megrendelés értéke.
Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az adatkezelés időtartama: A Ptk szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

Címzett, adatfeldolgozó, harmadik fél: Az Adatkezelő címzettként a Foxpost Zrt.(székhely: 3300 Eger,
Maklári út 119.) és a Packeta Hungary Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.) (a
továbbiakban: kiszállítást végzők) részére továbbítja a 2.4.) pontban megjelölt személyes adatokat. A
kiszállítást végzők adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: Foxpost.hu/adatkezelés,
Packeta.hu/adatvédelem.
2.4.2.) Fizetés
A kezelt személyes adatok: Név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege,
IP cím, tranzakció dátuma és időpontja.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az adatkezelés időtartama: A Ptk szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.
Címzett, adatfeldolgozó, harmadik fél: Adatfeldolgozóként a bankkártyás fizetés szolgáltatás nyújtójaként az
K&H Bank Zrt. (székhely:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége:
https://www.kh.hu/adatvedelem?_gl=1*ricl23*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw0vWnBhC6ARIsAJpJM6fE8c
wcXPRmiwJQOEOJyjyUdCtNFotFYkXIMKuYEHLAy_mrWKrJOCwaAlewEALw_wcB

2.4.3.) Számlázás
A kezelt személyes adatok: Név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám.
Az adatkezelés célja: Bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése.
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). [a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés].
Az adatkezelés időtartama: 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).
Címzett, adatfeldolgozó, harmadik fél: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait további címzetteknek,
adatfeldolgozóknak és harmadik félnek nem adja ki.
2.4.4.) Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén
A kezelt személyes adatok: Név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám.
Az adatkezelés célja: A vásárlói igény kielégítése (pénzvisszatérítés).
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). [a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
23. § (1) bekezdés].
Az adatkezelés időtartama: A Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.
Címzett, adatfeldolgozó, harmadik fél: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait további címzetteknek,
adatfeldolgozóknak és harmadik félnek nem adja ki.
3.) Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
Az érintett az 1.) pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül az alábbi pontokban meghatározottakat
kérheti az Adatkezelőtől.
3.1.) A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) adatkezelés célja
b) az érintett személyes adatok
c) címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
e) milyen forrásból származnak az érintett személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat
az Adatkezelő rendelkezésére)
3.2.) A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
3.3.) A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell
f) a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése úgy valósult meg, hogy a gyermek a 16. életévét nem
töltötte be és hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló sem adott.
3.4.) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
b) az adatkezelés jogellenes
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen
3.5.) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3.6.) Az adathordozhatósághoz való jog
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapszik vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges és az adatkezelés
automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
4.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál vagy lehetősége
van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.
A felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefon: +36 1 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: https://naih.hu/